Adatvédelmi tájékoztató

 

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

a) rögzítse a Carpo Studio Kft. (1044. Bp. Nagyváradi u. 29.) cégjegyzékszám 01-09-292354, adószám: 23543524-2-41. a továbbiakban Szolgáltató), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem);

c) közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját, ennek megfelelően, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul avagy kötelező;

d) egyértelműen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a Szolgáltató internetes oldalain (www.bijo.hu, www.bijobolt.hu és az ehhez kapcsolódó webáruház), (a továbbiakban honlapokon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, alkalmazások, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

a. a kezelt személyes adatok köréről,

b. a kezelt személyes adatokról,

c. az adatkezelés céljáról,

d. az adatkezelés jogalapjáról,

e. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

f. az adatkezelés időtartamáról, törlési határidőkről

g. kik ismerhetik meg az adatokat.

h. az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás), és jogorvoslati lehetőségeire is.

e) tájékoztassa az érintetteket a Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítójáról,

f) tájékoztassa az érintetteket a panaszkezelés folyamatáról, a jogorvoslati lehetőségekről

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél különös tekintettel figyelembe vettük:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály

A jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató honlapján (www.lotuszbiobolt.com  és az ehhez kapcsolódó webáruház: www.egeszsegesesfinom.hu ) és aldomain-jein keresztül nyújtott elektronikus, valamint a 1036. Bp. Bécsi út 8-44. sz. alatt található kereskedelmi üzlet helyszínén nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály

A jelen tájékoztató tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Időbeli hatály

A jelen tájékoztató és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következő módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház- és egyéb kereskedelmi szolgáltatásokat biztosítja. 

 4. Fogalmak

4.1. érintett/felhasználó (vásárló, megrendelő): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

4.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

4.3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

4.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége.

4.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

4.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

4.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

4.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

4.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

4.16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

4.17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

4.18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

4.19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4.20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

5. Adatvédelmi elvek

5.1. Célhoz kötöttség

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

5.2. Tisztességes és törvényes adatkezelés

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.3. Szükségesség, arányosság, időbeliség

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.4. Személyes adatként való minősítés

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

5.5. Pontosság, teljesség, naprakészség

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5.6. Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.7. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
- az adatkezelés időtartamáról,
- kik ismerhetik meg az adatokat.
- az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

6. Az adatkezelés jogalapja
Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint:

„Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)."

Tájékoztatjuk a webáruház Felhasználóit, valamint a kereskedelmi üzletünk vásárlóit, hogy az adatkezelésre az Érintettek/Felhasználók önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyező nyilatkozata, alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelező adatkezelésnek.

Azon esetek sem minősülnek kötelező adatkezelésnek, amelyek során a online felületek, alkalmazások, funkciók használatához - csillaggal jelölve - kötelezően kérjük a személyes adatot igénylő mezők kitöltését az érintettektől. Ezen adatkezelések is az érintettek hozzájárulásán alapulnak, az érintettek dönthetnek a csillaggal megjelölt adatmezők üresen hagyása, az adott funkció kihagyása mellett.

7. Az adatkezelő(k) megjelölése

7.1. A Szolgáltató kereskedelmi üzletében, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében:

Carpo Studio Kft.

Székhely: 1044. Bp. Nagyváradi u 2.                                                                                   Cégjegyzékszám: 01-09-292354
Adószám: 23543524-2-41.

7.2. a Felhasználók által megrendelt termékek készpénzes, bankkártyás, vagy internetes fizetése során

CIB Bank Zrt

1024. Bp. Medve u 4-14

(székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)


7.3. a Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a

Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat)

(székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

8. A személyes adatok köre

8.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk.
A Felhasználó döntése alapján megadható adatok:
• felhasználói név,
• e-mail cím, jelszó,
• telefonszám,
• név,
• lakóhely/tartózkodási hely,
• szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím,
• számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím,
• a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória,
• a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód,
• a Felhasználó vásárlásainak tételösszege,
• a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

8.2. Különleges adatok

Szolgáltatásaink igénybevétele során különleges adat megadására nincsen szükség.

8.3. Technológiai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

• a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

• Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

• A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

9. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

• a honlap/és webáruház internetes látogatói
• a webáruház regisztrált vásárlói
• a törzsvásárlói programban résztvevők
• a hírlevél szolgáltatásra jelentkezők
• a direkt marketing levélre, elektronikus reklámra jelentkezők
• akcióban/kuponakcióban/versenyben résztvevők
• üzlethelyiségben vásárlók

10. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

10.1. Honlap:

10.1.1. Hírlevél (eDM)

A felhasználó két féleképpen tud feliratkozni a hírlevélre. Webes regisztráció esetén, a regisztrációs folyamat során lehetséges a "feliratkozom a hírlevélre" kör pipálásával. Valamint személyesen a törzsvásárlói kártya kiváltása előtt történő, regisztrációs/tájékoztató adatlap kitöltése során. A hírlevélről történő leiratkozás, a hírlevél alsó részében megtalálható leiratkozásra szolgáló link segítségével történhet meg.

Az adatvédelmi tájékoztató, online regisztráció előtt, a weboldalon elérhető, áttanulmányozható. Személyes regisztráció során, a regisztrációs adatlap kitöltése előtt, nyomtatott formátumban elérhető a mindenkori legfrissebb adatvédelmi tájékoztató.

Mind a webáruház, mind a törzsvásárlói rendszer, a hírlevélre történő feliratkozás nélkül is, teljeskörűen használható, az annak nem feltétele!

A hírlevél célja, hogy releváns információkkal, termékajánlatokkal lássa el, az érdeklődőket, vásárlókat.
 

10.Webáruház:

10.1. Regisztráció

A Felhasználóknak a vásárlás előfeltételeként a webáruházban regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges.

a) Egyéni vásárló esetén a regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni:
• felhasználói név
• jelszó
• vezetéknév
• keresztnév
• e-mail-cím
• • szállítási cím
• postázási cím
• telefonszám
 

A regisztrációt követően a rendszer azonnal automatikus üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címére, amelyben egy linkre kattintva vissza kell igazolnia regisztrációs szándékát. Belépni csak ezután lehetséges.

10.2.2. Bejelentkezés

A regisztrációt és megerősítést követően a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következő adatokat kell megadni:

• felhasználónév
• jelszó

10.2.3. Törzsvásárlói programok

A törzsvásárlói programban résztvevő felhasználóknak a fentieken túl más adatot nem kell megadni.

10.2.4. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekről, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerűbbé tegye.

10.2.5. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetőségük elektronikus, zárt rendszerű levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat a lotuszbiobolt@gmail.com e-mail címen érhető el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

10.2.6. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználóknak nincs lehetőségük dokumentumok feltöltésére.

10.2.7. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat a lotuszbiobolt@gmail.com email címre küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

10.3. Az üzlethelyiségekhez kapcsolódó adatkezelés:

10.3.1. Biztonsági kamera működtetése

A Lótusz BioboltkoCafe-ban biztonsági kamerarendszer működik a vásárlók és Szolgáltató személyi és vagyoni biztonságának védelme és megőrzése érdekében. A biztonsági kamera működtetéséről a vásárlókat, látogatókat az egységek bejáratánál, a figyelem felhívásra alkalmas módon, jól láthatóan kihelyezett táblával tájékoztatja. A vásárlók, látogatók üzlethelyiségbe való belépése ráutaló magatartásnak, a felvételekhez való készítéshez, tároláshoz való hozzájárulásnak tekintendő.

11. Az adatkezelés célja

A 10. pont alatt felsorolt adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

12. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történő adatközléseket.

13. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

14. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Kártérítés, sérelemdíj

1.Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenese kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott károkért vaó felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt, vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.